Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

Społeczność

Szukaj w Google Appliance

Warunki sprzedaży Produktów i Usług
Warunki sprzedaży Produktów i Usług Form ES104-PL (Rev4)

UWAGA: Sprzedaż jakichkolwiek Produktów i Usługzależy od wyraźnej zgody Kupującego na niniejszeWarunki.Wszelkie przyjęcie oferty Sprzedającegojest wyraźnie ograniczone kategorycznie doakceptacji tych Warunków i Sprzedającykategorycznie sprzeciwia się jakimkolwiekdodatkowym lub innym warunkom proponowanym przezKupującego. Te Warunki nie mogą zostaćzmodyfikowane przez formularz wejścia do obiektu, nawet jeśli będzie on podpisany przezprzedstawiciela Sprzedającego. Zlecenie wykonania pracy oraz wykonaniepracy przez Sprzedającego stanowić będzie zgodęKupującego na niniejsze Warunki. O ile niesprecyzowano inaczej w wycenie, wycenaSprzedającego wygaśnie po 30 dniach od daty jejwystawienia i może zostać zmieniona lub wycofanaprzez Sprzedającego przed otrzymaniem akceptacjiKupującego wyrażającej zgodę na warunki.

 

1. Definicje

 

"Kupujący" oznacza podmiot, któremu Sprzedajacy dostarczaProdukty lub Usługi w ramach Umowy.

"Umowa" oznacza albo porozumienie podpisaneprzez obie strony lub zamówienie podpisane przez Kupującego izaakceptowane na piśmie przez Sprzedającego, nasprzedaż Produktów lub Usług, wraz z niniejszymiWarunkami, końcową wyceną Sprzedającego,uzgodnionym zakresem prac i potwierdzeniemzamówienia przez Sprzedającego. W przypadku niezgodności Warunki będąnadrzędne w stosunku do innych dokumentówobjętych Umową.

"Cena Kontraktowa" oznacza uzgodnioną,wymienioną w Umowie cenę sprzedaży Produktów iUsług, łącznie z poprawkami (o ile są) zgodnymiz Umową.

"Materiały Niebezpieczne" oznaczają jakąkolwieksubstancję toksyczną lub niebezpieczną,niebezpieczny materiał, niebezpieczne odpady,niebezpieczny towar, materiał radioaktywny, ropęnaftową lub produkty ropopochodne czy produktyuboczne lub jakąkolwiek inną substancjęchemiczną, materiał lub emisję, która podlegaregulacji, znajduje się na liście lub jestkontrolowana jakimikolwiek przepisamipaństwowymi, stanowymi, regionalnymi lubmiejscowymi albo ustawą, rozporządzeniem,dyrektywą, nakazem lub innymi wymaganiamiprawnymi Polski, UniiEuropejskiej lub kraju, w którym znajdujesię Zakład.

"Niewypłacalny" oznacza, że strona jestniewypłacalna, dokonuje przeniesienia swoichpraw i zobowiązań na rzecz swoich wierzycielilub zawarła z nimi układ w odniesieniu dozadłużenia, że w przedmiocie strony albo jejaktywów wyznaczony został zarządca, lub syndykalbo likwidator albo że wystąpił on lubwystępuje przeciwko niej na podstawie przepisówo postępowaniu upadłościowym, naprawczym czylikwidacyjnym.

"Produkty" oznaczają wyposażenie, części,materiały, materiały biurowe, oprogramowanieoraz inne towary, które Sprzedający zgodził sięw ramach Umowy dostarczyć Kupującemu.

"Sprzedający" oznacza podmiot dostarczającyProdukty lub wykonujący Usługi w ramach Umowy.

"Usługi" oznaczają usługi, które Sprzedającyzobowiązał się wykonać na rzecz Kupującego wramach Umowy.

"Zakład" oznacza obiekt, w którym wykorzystywane są Produkty lubwykonywane są Usługi, z wyłączeniem obiektu, zktórego Sprzedający wykonuje Usługi.

"Warunki" oznaczają niniejsze "Warunki sprzedażyProduktów i Usług", w tym wszystkie istotneuzupełnienia zgodne z art. 18 wraz z wszelkimi zmianami orazdodatkowymi postanowieniami wyszczególnionymi wostatecznej wycenie Sprzedającego lub na któreSprzedający wyraził zgodę na piśmie.

 

2. Płatność

 

2.1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za Produkty iUsługi, płacąc w dolarach amerykańskichwszystkie sumy, na które zostały wystawionefaktury, w ciągu trzydziestu (30) dni od datywystawienia faktury, bez potrącenia kwot, któreSprzedający winien jest poza niniejszą Umową. Jeśli Cena Kontraktowa jest niższa niżdwieście pięćdziesiąt tysięcy dolarówamerykańskich (250 000 dolarów), Sprzedającywystawiać będzie faktury po wysłaniu Produktówlub wykonaniu Usług. Jeśli Cena Kontraktowa wyniesie dwieściepięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich (250000 dolarów) lub więcej, stosowana będziezapłata stopniowa, przy czym pierwsza faktura,na dwadzieścia pięć procent (25%) CenyKontraktowej za Produkty i Usługi, zostaniewystawiona po podpisaniu Umowy lub wydania przezSprzedającego potwierdzenia zlecenia, wzależności od tego, co nastąpi wcześniej;zapłaty kontynuowane będą do czasu spłaceniadziewięćdziesięciu procent (90%) CenyKontraktowa przed pierwszą zaplanowaną dostawąProduktów, a faktury za Usługi wystawiane będą wmiarę ich wykonywania ("Zapłata Stopniowa"). W przypadku opoźnienia w płatności, zakażdy miesiąc kalendarzowy lub jego część,Kupujący zapłaci odsetki w wysokości 1,5%zaległej sumy miesięcznej lub w wysokościnajwyższej stawki, którą dopuszczają przepisy, wzależności od tego, która kwota jest niższa.

 

2.2. Na życzenie Sprzedającego Kupujący na własnykoszt ustanowi i będzie utrzymywaćzabezpieczenie płatności w formie nieodwołalnej,bezwarunkowej akredytywy za okazaniem lubgwarancji bankowej umożliwiającej płatnościproporcjonalne w miarę wysyłania Produktów iwykonywania Usług oraz zapłatę za kosztyanulowania i rozwiązania i zapłatę innych kwot,które zgodnie z Umową należą się od Kupującego("Zabezpieczenie Płatności"). Zabezpieczenie płatności (a) będzie wpostaci przyjętej przez Sprzedającego,wystawione lub potwierdzone przez bankzaakceptowany przez Sprzedającego (b) będziepłatne w kasach takiego zaakceptowanego lubnegocjowanego banku, (c) zostanie otwarte conajmniej sześćdziesiąt (60) dni zarówno przedpierwszą zaplanowaną wysyłką Produktów, jak irozpoczęciem świadczenia Usług (d) pozostanie wmocy prawnej przez dziewięćdziesiąt (90) dni poostatniej zaplanowanej wysyłce Produktów, pozakończeniu wszystkich Usług lub po otrzymaniuprzez Sprzedającego ostatniej płatnościwymaganej w ramach Umowy, w zależności od tego,co nastąpi najpóźniej. Kupujący na własny kosztzwiększy wysokość(ci), przedłuży okres(y)ważności i wprowadzi inne odpowiednie zmiany doZabezpieczenia Płatności w ciągu dziesięciu (10)dni od dnia zawiadomienia przez Sprzedającego,że taka poprawka jest konieczna w związku zzobowiązaniami Kupującego w ramach niniejszejUmowy.

 

2.3. O ile i dopóki Sprzedający nie otrzymawymaganego Zabezpieczenia Płatności, nie musi onrozpocząć ani kontynuować pracy do czasuotrzymania go, do czasu kiedy będzie onodziałało i obowiązywało oraz do czasu otrzymaniawszystkich stosownych Zapłat Stopniowych. Za każdy dzień opóźnienia w otrzymywaniuZapłat Stopniowych lub zadowalającegoZabezpieczenia Płatności, Sprzedający będzieuprawniony do takiego samego przedłużeniaterminu. W każdej chwili Sprzedający, jeśliSprzedający w sposób uzasadniony uzna, żesytuacja finansowa Kupującego lub jego historiapłatności nie uzasadniają dalszego wykonywania[Umowy] przez Sprzedającego, Sprzedający będziemiał prawo zażądać z góry pełnej lub częściowejpłatności lub w inny sposób dokonaćrestrukturyzacji płatności, zażądać dodatkowychform Zabezpieczenia Płatności, zawiesićwykonywanie pracy lub rozwiązać Umowę.

 

3.Podatki i cła

 

Sprzedający będzie odpowiedzialny za wszystkiepodatki od osób prawnych obliczone na podstawiedochodu netto za wykonanie pracy lub za pracęwykonaną w ramach niniejszej Umowy ("PodatkiSprzedającego") Kupujący będzie odpowiedzialnyza wszystkie podatki, cła, opłaty i inneobciążenia wszelkiego rodzaju (miedzy innymi zakonsumpcję, wpływy brutto, podatki od importu,nieruchomości, sprzedaży, opłaty skarbowe,obrotowe, podatki od zużycia, podatki odwartości dodanej (m.in. VAT), za potrącanie,braki, kary, dodatik do podatku, odsetki luboszacowanie z nimi związane nałożone przezjakiekolwiek organy państwowe na Kupującego lubSprzedającego lub jego podwykonawców) w związkuz Umową lub za zrealizowanie wynagrodzenia albowynagrodzenie za pracę wykonaną w ramach Umowy,poza podatkami Sprzedającego ("PodatkiKupującego"). Cena Kontraktowa nie obejmuje żadnychPodatków Kupującego. Jeśli Kupujący odlicza lub potrącaPodatki Kupującego, Kupujący zapłaci dodatkowesumy tak, żeby Sprzedający otrzymał pełną CenęKontraktową, bez pomniejszenia o PodatkiKupującego. Kupujący przekaże Sprzedającemu w okresiejednego miesiąca od daty płatności oficjalnepotwierdzenia właściwego organu państwowego zaodliczone lub potrącone podatki.

 

4. Dostawy; przeniesienie tytułu; ryzykostrat; magazynowanie

 

4.1. W przypadku wysyłek bez eksportu, ,Sprzedający dostarczy Produkty do obiektuSprzedającego FCA Kupującego lub do magazynu(Incoterms 2010). W przypadku wysyłek eksportowychSprzedający dostarczy Produkty do portu eksportuFCA Kupującego (Incoterms 2010). Kupujący pokryje wszelkie koszta i opłatyza dostawy lub zwróci Sprzedającemu kosztyzwykłej przesyłki i dodatkowo do dwudziestupięciu procent (25%) kosztów. Dozwolone sądostawy częściowe. Sprzedający może dostarczyćProdukty wcześniej niż podaje harmonogramdostaw. Terminy dostaw podane są w przybliżeniu izależą od szybkiego otrzymania przezSprzedającego informacji koniecznych doprowadzenia prac w sposób nieprzerwany. Jeśli ilość dostarczonych Produktów, ichrodzaj lub cena nie odpowiadają produktomwyszczególnionym w fakturze lub dokumentacji,Kupujący zawiadomi o tym Sprzedającego w ciągudziesięciu (10) dni od dnia otrzymania.

 

4.2 W przypadku wysyłek nieeksportowych prawo własności Produktów zostanie przeniesione na Kupującego w chwili dostawy zgodnie z Rozdziałem 4.1. W przypadku wysyłek eksportowych tytuł do Produktów przejdzie na Kupującego bezpośrednio po opuszczeniu przez każdy artykuł lądu, wód terytorialnych lub przestrzeni powietrznej kraju wysyłającego; wody terytorialne kraju eksportującego będą określane w oparciu o Konwencję Narodów Zjednoczonych z 1982 r. o prawie morskim. Jeśli Kupujący zorganizuje eksport, Kupujący dostarczy Sprzedającemu dowód eksportu lub wysyłki wewnętrznej dopuszczalny przez odpowiednie władze podatkowe i celne. Niezależnie od powyższego Sprzedający udziela pozwolenia jedynie na używanie oprogramowania dostarczonego przez Sprzedającego w ramach niniejszej Umowy, a nie przenosi tytułu własności i wszelkie wypożyczone wyposażenie pozostaje własnością Sprzedającego.

 

4.3. Ryzyko strat zostanie przeniesione naKupującego przy dostawie zgodnie z Rozdziałem4.1, z wyjątkiem dostaw eksportowych.

 

4.4. Jeśli Produkty, które powinny byćdostarczone w ramach niniejszej Umowy lub sprzętnaprawiony na terenie obiektu Sprzedającego niemoże zostać wysłany lub nie może być przyjętyprzez Kupującego, kiedy jest gotowy z przyczynspowodowanych przez Kupującego lub pozostałychjego wykonawców, Sprzedający może wysłaćProdukty i sprzęt do magazynu, w tym do magazynuw miejscu produkcji lub naprawy albo douzgodnionego spedytora. Jeśli Sprzedający odda Produkty lubsprzęt na przechowanie, zastosowane będąnastępujące zasady:(i) prawo własności i ryzyko stratnatychmiast przechodzą na Kupującego, o iledotychczas nie przeszły i dostawa uznanazostanie za dokonaną; (ii) wszystkie kwoty,które stają się należne Sprzedającemu przydostawie lub wysyłce, stają się należne; (iii)wszystkie wydatki i opłaty, którymi zostałobciążony Sprzedający w związku zprzechowywaniem, zostaną przez Kupującegozapłacone po przedłożeniu faktur przezSprzedającego i (iv) kiedy pozwolą na to warunkioraz po zapłaceniu wszystkich należnych kwot,Sprzedający umożliwi dostawę Produktów inaprawionego sprzętu do Kupującego.

 

4.5 Jeśli naprawa ma być przeprowadzona nasprzęcie Kupującego w obiekcie Sprzedającego,Kupujący przez cały czas będzie odpowiedzialnyza sprzęt i za ryzyko strat, z wyjątkiemprzypadków, w których uszkodzenie sprzętu wobiekcie Sprzedającego spowodowane zostało naskutek niedbalstwa Sprzedającego, kiedy za takieuszkodzenie odpowiedzialny będzie Sprzedający.

 

5.Gwarancja

 

5.1. Sprzedający gwarantuje, że dostarczoneProdukty będą wolne od wad materiałowych iwykonawczych oraz prawa własności i że Usługizostaną wykonane w sposób kompetentny istaranny, według wspólnie uzgodnionychspecyfikacji.

 

5.2. Gwarancja Produktów wygaśnie po upływiejednego (1) roku od czasu pierwszego użycia lubpo upływie osiemnastu (18) miesięcy oddostarczenia, w zależności od tego, co nastąpiwcześniej, z wyjątkiem oprogramowania, którejest objęte gwarancją przez okresdziewięćdziesięciu (90) dni od dnia dostawy. Gwarancja na Usługi wygaśnie po upływiejednego (1) roku od daty wykonania Usług, zwyjątkiem Usług związanych z oprogramowaniem,które są objęte gwarancją przez okresdziewięćdziesięciu (90) dni.

 

5.3. Jeśli Produkty lub Usługi nie spełniają warunkówpowyższych gwarancji, Kupujący niezwłoczniezawiadomi o tym Sprzedającego na piśmie przedupływem okresu gwarancji. Sprzedający (i) według własnego uznanianaprawi lub wymieni wadliwe Produkty i (ii)ponownie wykona Usługi, które były wadliwe. Jeśli pomimo należytych starańSprzedającego, produkt niespełniający wymagańnie może zostać naprawiony ani wymieniony alboUsługi niespełniające wymagań nie mogą zostaćwykonane ponownie, Sprzedający zwróci lub złożyna konto pieniądze zapłacone przez Kupującego zatakie niespełniające wymagań Produkty lubUsługi. Naprawa w ramach gwarancji, wymiana alboponowne wykonanie [Usług] przez Sprzedającegonie przedłuży ani nie wznowi obowiązującegookresu gwarancji. Kupujący uzyska odSprzedającego zgodę na charakterystykę testów,których przeprowadzenie planuje w celustwierdzenia, czy warunki nie zostały spełnione.

 

5.4. Kupujący poniesie koszty dostępu dowykonywania przez Sprzedającego czynnościnaprawczych w ramach gwarancji (w tym usunięciai wymiany systemów, struktur i innych częściobiektu Kupującego), deinstalacji, odkażania,reinstalacji i transportu wadliwych Produktów doSprzedającego i z powrotem do Kupującego.

 

5.5. Gwarancje i środki naprawcze zależne są od(a) właściwego przechowywania, instalacji,użytkowania, obsługi i konserwacji Produktów,(b) prowadzenia dokładnej i pełnej dokumentacjiobsługi i konserwacji podczas okresu gwarancji iumożliwiania Sprzedającemu dostępu do tejdokumentacji i (c) przeprowadzania zmian lubnapraw Produktów lub Usług tylko zgodnie zpisemnym upoważnieniem Sprzedającego. Niespełnienie tych warunków spowodujeunieważnienie gwarancji. Sprzedający nie odpowiada za zwykłezużycie.

 

5.6. W niniejszym art. 5 zawarte są wyłączneśrodki naprawcze dotyczące wszelkich roszczeńspowodowanych awarią lub uszkodzeniem Produktówczy Usług, niezależnie od tego, kiedy dochodzido awarii lub uszkodzenia i niezależnie od tego,czy roszczenie, bez względu na jego opis, wynikaz umowy, gwarancji, zobowiazaniaodszkodowawczego, odpowiedzialności za czynniedozwolony/niewynikający z umowy, (łącznie zniedbalstwem), całkowitej odpowiedzialności lubinnych. Gwarancje zawarte w niniejszym art. 5 sągwarancjami wyłącznymi i zastępują wszelkie innegwarancje, warunki i gwarancje na piśmie, ustne,domyślne lub ustawowe. ŻADNA DOMYŚLNA GWARANCJA ANI GWARANCJALUB WARUNEK WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCIDO OKREŚLONEGO CELU NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA.

 

6. Poufność

 

6.1. Zarówno Sprzedający, jak i Kupujący (wodniesieniu do ujawnionych informacji "StronaUjawniająca") może przekazać drugiej stronie (wodniesieniu do ujawnionych informacji "StronaOtrzymująca") Informacje Poufne związane zniniejszą Umową. "Informacja Poufna" oznacza (a)informację, która została określona na piśmiejako "poufna" lub "zastrzeżona" przez StronęUjawniającą w czasie ujawnienia na piśmie i (b)informację, która została ustnie określona jako"poufna" lub "zastrzeżona" przez StronęUjawniającą w czasie ustnego lub wizualnegoujawnienia i w ciągu dwudziestu (20) dni od jejustnego lub wizualnego ujawnienia potwierdzonona piśmie, że jest ona "poufna" lub"zastrzeżona". Ponadto ceny Produktów i Usług będąuważane za Informacje Poufne Sprzedającego.

 

6.2. Strona Otrzymująca zobowiązuje się: (i) do korzystania z Informacji Poufnychtylko w związku z Umową i wykorzystaniemProduktów oraz Usług, (ii) do podjęcianależytych kroków w celu zapobieżenia ujawnieniaInformacji Poufnych stronom trzecim i (iii) donieujawniania Informacji Poufnych konkurentowiStrony Ujawniającej. Niezależnie od tych ograniczeń (a)Sprzedający może ujawnić Informacje Poufne swoimjednostkom stowarzyszonym i podwykonawcom wzwiązku z wykonaniem Umowy, (b) StronaOtrzymująca może ujawnić Informacje Poufne swoimaudytorom, (c) Kupujący może ujawnić InformacjePoufne pożyczkodawcom, o ile wymaga tegouzyskanie lub utrzymanie pożyczki przezKupującego w celu spełnienia obowiązków w ramachUmowy i (d) Strona Otrzymująca może ujawnićInformacje Poufne dowolnej stronie trzeciej pouzyskaniu pisemnego pozwolenia StronyUjawniającej i w każdym wypadku, pod warunkiem,że Strona Otrzymująca uzyska zobowiązanienieujawniania zawierające zakaz ujawnianiaInformacji Poufnych od wszystkich podwykonawców,audytorów, pożyczkodawców lub innych dozwolonychstron i pod warunkiem, że Strona Otrzymującabędzie nadal odpowiedzialna za niedozwolonewykorzystanie lub ujawnienie InformacjiPoufnych. Strona Otrzymująca na żądanie zwróciStronie Ujawniającej lub zniszczy wszystkiekopie Informacji Poufnych, z wyjątkiemprzypadków, w których konkretny warunek Umowyuprawnia Stronę Otrzymującą do zachowania danejInformacji Poufnej. Sprzedający może także zachować jednąarchiwalną kopię Informacji Poufnych Kupującego.

 

6.3. Zobowiązania wymienione w niniejszym art. 6nie będą miały zastosowania do żadnej częściInformacji Poufnych, która: (i) są lub staną sięogólnodostępne w sposób inny niż w wynikuujawnienia przez Stronę Otrzymującą, jejprzedstawicieli lub jednostki stowarzyszone;(ii) są lub staną się dostępne dla StronyOtrzymującej w sposób niepoufny i bedą pochodzićze źródła innego niż Strona Ujawniająca, jeśliźródło to nie jest, na ile wiadomo StronieOtrzymującej, zobowiązane do poufności wobecStrony Ujawniającej; (iii) są niezależnieopracowane przez Stronę Otrzymującą, jejprzedstawicieli i jednostki stowarzyszone bezpowoływania się na Informacje Poufne; (iv)których ujawnienia wymagają przepisy lubobowiązujące przepisy prawne procesu podwarunkiem, że Strona Otrzymująca, która w celuspełnienia tych wymagań lub takiej procedurynosi się z zamiarem ujawnienia, niezwłoczniezawiadomi z wyprzedzeniem Stronę Ujawniającą i wsposób należyty będzie współdziałać w staraniacho zachowanie poufności Informacji Poufnych.

 

6.4. Każda Strona Ujawniająca gwarantuje, że maprawo ujawnienia informacji, którą ujawnia. Ani Kupujący ani Sprzedający nie wydażadnego publicznego oświadczenia dotyczącegoUmowy bez uprzedniego pisemnego zezwoleniadrugiej strony. Ograniczenia zawarte w niniejszym art. 6,dotyczące każdej Informacji Poufnej, wygasną poupływie pięciu (5) lat od daty ujawnienia. Art. 6 nie zastępuje żadnego oddzielnegoporozumienia dotyczącego poufności czy zakazieujawniania informacji podpisanego przez strony.

 

7. Własność intelektualna

 

7.1. Sprzedający zobowiązuje się do udzieleniapomocy Kupującemu w przypadku podniesieniaprzeciwko niemu roszczenia przez jakąkolwiek niestowarzyszoną stronę trzecią ("Roszczenie"), zktórego wynikać będzie, że Produkty lub Usługidostarczone w ramach niniejszej umowy naruszająpatent obowiązujący w USA, w kraju członkowskimUE lub w kraju gdzie mieści się Zakład (podwarunkiem, że stosowny patent został wydanyprzez USA lub kraj będący członkiem UE) lubprawa autorskie albo znak towarowyzarejestrowany w kraju, w którym znajduje sięZakład pod warunkiem, że Kupujący: (a)niezwłocznie zawiadomi Sprzedającego na piśmie oRoszczeniu; (b) nie złoży żadnego oświadczenia,w którym przyjmie na siebie odpowiedzialność inie zajmie żadnego stanowiska przeciwkoSprzedającemu; (c) udzieli Sprzedającemuwyłącznego pełnomocnictwa do kierowania obroną iosiągnięcia porozumienia w sprawie Roszczenia (wnajszerszy sposób dozwolony przez prawo), atakże; (d) ujawni Sprzedającemu wszelkieinformacje i zapewni należytą pomoc konieczną doobrony przed zgłoszonym Roszczeniem.

 

7.2. Rozdział 7.1. nie będzie miał zastosowania, aSprzedający nie będzie zobowiązany do pomocyKupującemu w związku z Roszczeniem, jeżeli takie Roszczeniapodnoszone są w związku z: (a) Produktami i Usługami, które zostały zmodyfikowane lub zmienione przezKupującego bez zgody Sprzedającego lub osobydziałającej na jego wyraźne zlecenie; (b)połączeniem Produktów lub Usług z innymi produktami lub usługami przez osobę inną niż Sprzedawca, jeśli takiepołączenie stanowi podstawę domniemanegonaruszenia w związku z którym kierowane jestRoszczenie; (c) niewdrożeniem przez Kupującegouaktualnienia dostarczonego przez Sprzedającego,które zapobiegłoby Roszczeniu; (d) korzystaniemprzez Kupującego bez upoważnienia z Produktów i Usług,lub (e) Produktami i Usługami wykonanymi zgodnieze specyfikacjami Kupującego.

 

7.3. Jeśli którykolwiek Produkt lub którakolwiek Usługalub jej część stanie się przedmiotem Roszczenia,Sprzedający może według własnego uznania: (a)zezwolić Kupującemu na dalsze korzystanie z Produktu lub Usługilub jej odpowiedniej części; (b) zmienić lubwymienić w całości lub częściowo Produkt lubUsługę tak, aby zlikwidować naruszenie lub; (c)w przypadku niepowodzenia (a) lub (b), przyjąć zpowrotem naruszające Produkty i Usługi i zwrócić Kupującemu kwotę otrzymaną przezSprzedającego, która dotyczy naruszenia Produktów lub Usług, pomniejszoną o wartośćnormalengo zużycia takiego Produktu lub owartość dotychczas świadczonych Usług.

 

7.4. Art.7. stwierdza, że Sprzedający ponosiwyłączną odpowiedzialność za naruszeniewłasności intelektualnej przez Produkty i Usługi.

 

7.5 Każda strona pozostanie właścicielemwszelkich Informacji Poufnych, które znajdowałysię w jej posiadaniu przed zawarciem Umowy.Wszelka nowa własność intelektualna (wszczególności wynalazki, wzory użytkowe bądźprzemysłowe oraz utwory) wymyślona lubwytworzona przez Sprzedającego w trakciewykonywania tej Umowy niezależnie od tego, czybez udziału, czy z udziałem Kupującego,pozostanie wyłączną własnością Sprzedającego.Kupujący zobowiązuje się do dostarczaniawszelkich dokumentów, a także do podpisaniawszelkich umów ze Sprzedającym lub wskazanymiprzez niego podmiotami, które są potrzebne doosiągnięcia rezultatów wynikających zniniejszego pkt 7.5, w zakresie określonymkażdorazowo przez Sprzedającego. Płatnośćnależna Sprzedawcy z tytułu Produktów i Usługzostala skalkulowana z uwzględnieniemwynagrodzenia należnego Kupujacemu z tytułuprzeniesienia na Sprzedajacego praw wlasnosciintelektualnej zgodnie z powyższymipostanowieniami.

 

8. Zwolnienie z odpowiedzialności

 

Zarówno Kupujący, jak i Sprzedający (jako"Strona Zabezpieczająca") zabezpieczy drugąstronę (jako "Stronę Zabezpieczoną") od roszczeńi przed roszczeniami wniesionymi przez stronętrzecią z tytułu uszkodzenia ciała lubuszkodzenia własności materialnej, w zakresie, wjakim zostało ono spowodowane przez niedbalstwoStrony Zabezpieczającej w związku z niniejsząUmową. W przypadku obrażenia lub uszkodzeniaspowodowanego wspólnym lub równoczesnymniedbalstwem Kupującego i Sprzedającego, stratalub koszty poniesione będą przez każdą stronęproporcjonalnie do stopnia niedbalstwa. Dla celów obowiązku zabezpieczenia przezSprzedającego żadna część Produktów lub Zakładunie jest uważana za własność strony trzeciej.

 

9. Ubezpieczenie

 

W okresie obowiązywania Umowy Sprzedający w celuzabezpieczenia posiadać będzie następująceubezpieczenie: (i) świadczeń pracowniczych,ubezpieczenie pracodawcy od odpowiedzialności iinne ustawowe ubezpieczenie, którego wymagająprzepisy, dotyczące obrażeń związanych z pracą ichorobami pracowników Sprzedającego w formie i wwysokości wymaganej przez odpowiednie przepisy; i (ii) Ogólne Handlowe UbezpieczenieOdpowiedzialności Cywilnej lub UbezpieczenieOdpowiedzialności Cwyilnej za obrażenia ciała iuszkodzenia własności na łączną sumę 2 500000,00 dolarów amerykańskich za jedno zdarzenie. Jeśli wymaga tego Umowa, Sprzedającydostarczy zaświadczenie o ubezpieczeniu, któreodzwierciedli takie pokrycie.

 

10. Zdarzenia usprawiedliwione (Siła wyższa)

 

Sprzedający nie będzie odpowiedzialny ani niebędzie się uważać, że naruszył on swojeobowiązki w ramach Umowy, w zakresie, w jakimwykonanie przez Sprzedającego jest opóźnione lubuniemożliwione, bezpośrednio lub pośrednio,przez jakąkolwiek przyczynę pozostającą pozajego uzasadnioną kontrolą lub przez konfliktzbrojny, akty terroryzmu lub ich groźby,epidemię, strajki i inne zamieszki robotniczelub działanie albo zaniechanie ze stronyjakichkolwiek władz państwowych, Kupującego lubwykonawców czy dostawców Kupującego. W przypadku zdarzenia usprawiedliwionego,termin wykonania pracy przez Sprzedającegozostanie przedłużony o okres czasu straconego zpowodu zdarzenia oraz o okres dodatkowy, którymoże być potrzebny do przezwyciężenia skutkuzdarzenia. Jeśli działanie lub zaniechaniaKupującego albo jego wykonawców czy dostawcówspowoduje opóźnienie, Sprzedający będzieuprawniony do sprawiedliwej korekty ceny.

 

11. Rozwiązanie i zawieszenie

 

11.1. Kupujący może rozwiązać Umowę (lub jejodpowiednią część) z ważnej przyczyny, jeśliSprzedawca (i) stanie się niewypłacalny lub (ii)dopuści się istotnego naruszenia Umowy i wramach Umowy nie będzie innego określonegośrodka naprawczego, pod warunkiem, że: (a) Kupujący najpierw dostarczySprzedającemu szczegółowe pisemne zawiadomienieo naruszeniu i o zamiarze rozwiązania Umowyprzez Kupującego (b) w ciągu 30 dni pootrzymaniu zawiadomienia Sprzedający nierozpocznie usilnych starań zmierzających donaprawienia naruszenia.

 

11.2. Jeśli zgodnie z Rozdziałem 11.1, Kupującyrozwiąże Umowę, (i) Sprzedający zwróciKupującemu różnicę między częścią CenyKontraktowej odpowiadającą przerwanemuprojektowi a rzeczywistymi sumami, które wsposób uzasadniony poniósł Kupujący w celuukończenia projektu i (ii) Kupujący zapłaciSprzedającemu (a) część Ceny Kontraktowejodpowiadającą ukończonym Produktom, (b) opłatyza wypożyczenie i (c) pokryje koszty Usługwykonanych przed rozwiązaniem Umowy. Kwota należna za Usługi zostanie ustalonaodpowiednio według harmonogramu zakończeniakluczowych etapów (w przypadku wykonanychkluczowych etapów) i stawek określonych w Umowie(w przypadku, w którym dopiero zmierza się dowykonania kluczowych etapów lub w przypadkubraku harmonogramu kluczowych etapów) lub, jeślinie ma kluczowych etapów i/lub stawek w Umowie,według stawek Sprzedającego za czas i materiaływ tym czasie.

 

11.3. Sprzedający może zawiesić lub rozwiązaćUmowę (lub dowolną odpowiednią jej część) zeskutkiem natychmiastowym z ważnej przyczyny,jeśli (i) Kupujący stanie się Niewypłacalny lubjeśli (ii) w sposób istotny naruszy Umowę,między innymi w przypadku niedostarczenia lubopóźnienia dostarczenia ZabezpieczeniaPłatności, niedokonania płatności w terminie lubniespełnienia jakichkolwiek warunków płatności.

 

11.4. Jeśli Umowa (lub jej część) zostanierozwiązana z powodu innego niż niedotrzymaniezobowiązań przez Sprzedającego wymienionych wRozdziale 11.1, Kupujący zapłaci Sprzedającemuza wszystkie ukończone Produkty, uiści opłaty zawypożyczanie i za Usługi wykonane przed dniemrozwiązania umowy oraz pokryje uzasadnionewydatki poniesione przez Sprzedającego w związkuz rozwiązaniem umowy. Kwota należna za Usługizostanie ustalona odpowiednio wedługharmonogramu zakończenia kluczowych etapów (wprzypadku wykonanych kluczowych etapów) i stawekprzedstawionych w Umowie (w przypadku, w którymdopiero zmierza się do wykonania kluczowychetapów lub w przypadku braku harmonogramukluczowych etapów) lub, jeśli nie ma kluczowychetapów i/lub stawek w Umowie, według stawekSprzedającego za czas i materiały w tym okresie. Ponadto, Kupujący zapłaci Sprzedającemukoszty anulowania równe 80% Ceny Kontraktowej zastosowne nieukończone Produkty na zamówienie i15% Ceny Kontraktowej za wszystkie pozostałenieukończone Produkty.

 

11.5. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedający możerozwiązać Umowę (lub jej odpowiednią część) zadwudziestodniowym (20) wypowiedzeniem, jeślibedzie miało miejsce zdarzenie usprawiedliwione(jak to opisano w art. 10), trwające dłużej niżsto dwadzieścia (120) dni. W takim przypadku Kupujący zapłaciSprzedającemu sumy określone w Rozdziale 11.4, zwyłączeniem kwoty anulowania za nieukończoneProdukty.

 

11.6. Kupujący pokryje wszystkie uzasadnionewydatki poniesione przez Sprzedającego w związkuz zawieszeniem, między innymi wydatki poniesionew celu ponownego przejęcia w posiadanie,pobrania opłat, zlikwidowania stanuprzygotowania/ponowne przygotowanie i kosztymagazynowania podczas okresu zawieszenia.Harmonogram zobowiązań Sprzedającego zostanieprzedłużony o uzasadniony okres czasu potrzebnydo przezwyciężenia skutków jakiegokolwiekzawieszenia.

 

12. Przestrzeganie prawa, kodeksów i norm

 

12.1. Sprzedający będzie przestrzegał prawmających zastosowanie do wytwarzania Produktów iwykonywania Usług. Kupujący będzie przestrzegał prawodnoszących się do stosowania, obsługi,wykorzystywania i utylizacji Produktów i Usług.

 

12.2. Zobowiązania Sprzedającego zależą odspełniania przez Kupującego wszystkichamerykańskich i pozostałych mającychzastosowanie praw i przepisów regulującychhandel. Kupujący nie będzie dalej transportować,reeksportować, zmieniać lub kierować Produkty dokraju innego niż końcowy kraj przeznaczeniazadeklarowany przez Kupującego i określony nafakturze Sprzedającego jako ostateczne miejsceprzeznaczenia.

 

12.3. Niezależnie od wszelkich innychpostanowień, Kupujący uzyska w odpowiednimczasie, wprowadzi i będzie aktualizować wszelkiewymagane zezwolenia, licencje, zwolnienia,zgłoszenia, wpisy i innego rodzaju pozwoleniamiędzy innymi pozwolenia dotyczące budynków iśrodowiska, licencje na import, oceny wpływu naśrodowisko, pozwolenia na wymiany walutzagranicznych, konieczne do wykonywania Usługzgodnie z przepisami w Zakładzie lub wypełnieniaprzez Kupującego zobowiązań z tym, żeSprzedający uzyska wszelkie licencje lub wpisy,które potrzebne są do ogólnego prowadzeniadziałalności i wizy lub pozwolenia na pracę,jeśli są one konieczne dla personeluSprzedającego. Kupujący udzieli Sprzedającemunależnej pomocy w uzyskaniu takich wiz ipozwoleń na pracę.

 

13. Kwestie związane ze środowiskiem,bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

13.1. Kupującyutrzymywać będzie bezpieczne warunki pracy wswoim Zakładzie, między innymi będzie wprowadzał odpowiednie procedury dotyczące NiebezpiecznychMateriałów, miejsc ograniczonego wstępu i podłączanie do prądu i odłączanie układówelektrycznych (elektrycznych, mechanicznych ihydraulicznych) przy użyciu bezpiecznych iskutecznych procesów wyłącz i oznacz (ang.lock-out/tag-out, "LOTO"), w tym fizycznego LOTOlub uzgodnionej przez obie strony metodyalternatywnej.

 

13.2. Kupujący powiadomi na piśmie Sprzedającego wodpowiednim czasie o wszystkich stosownychwymaganiach i procedurach dotyczących zdrowia,bezpieczeństwa, ochrony i środowiska dotyczącychZakładu. Nie ograniczając obowiązków Kupującego zgodnieart. 13, Sprzedający ma prawo, lecz nieobowiązek, do okresowego przeglądu i inspekcjidokumentacji, procedur i warunków zdrowia,bezpieczeństwa, ochrony i środowiska na terenieZakładu.

 

13.3. Jeżeli uzasadnionym zdaniem Sprzedającegozdrowie, bezpieczeństwo lub ochrona pracownikóww Zakładzie jest lub może być wniebezpieczeństwie z powodu zagrożenia ochrony,aktów terrorystycznych lub gróźb, obecności lub groźby wystawienia na działanieniebezpiecznych materiałów lub niebezpiecznychwarunków pracy, Sprzedający maprawo, oprócz innych praw i środków naprawczych,do ewakuacji części lub całego swojego personeluz Zakładu, zawieszenia wykonywania całejlub części Umowy i/lub zdalnego wykonywania lubnadzorowania pracy. Każde takie zdarzenie będzie traktowanejako zdarzenie usprawiedliwione. Kupujący udzieli należnej pomocy przykażdej takiej ewakuacji.

 

13.4. Obsługa sprzętu Kupującego należy doobowiązków Kupującego. Kupujący nie będzie wymagał od personeluSprzedającego ani mu nie zezwoli na operowaniesprzętem Kupującego w Zakładzie.

 

13.5. Kupujący udostępni zaplecze i pomoce medyczne naterenie Zakładu personelowi Sprzedającego, którybędzie wymagał pomocy lekarskiej.

 

13.6. Sprzedający nie odpowiada ani nie ponosiodpowiedzialności za istniejący stan urządzeńani stan Zakładu Kupującego. Przed rozpoczęciem przez Sprzedającegojakichkolwiek prac w Zakładzie, Kupującydostarczy dokumentację, zawierającą informacje owszelkich Niebezpiecznych Materiałachznajdujących się w urządzeniach Kupującego lubna terenie Zakładu Kupującego lub wokół nich, zktórymi Sprzedający może się zetknąć podczaswykonywania niniejszej Umowy. Kupujący ujawniSprzedającemu dane uzyskane z monitorowaniahigieny przemysłowej i środowiska dotyczącewarunków które mogą mieć wpływ na pracęSprzedającego lub jego personelu w Zakładzie. Kupującybędzie informował Sprzedającego o wszelkichzmianach tych warunków.

 

13.7. Sprzedający zawiadomi Kupującego, jeśliSprzedający dowie się: (i) że warunki w Zakładzie w sposóbistotny różnią się od warunków ujawnionych przezKupującego lub (ii) o dotąd nieznanych warunkachfizycznych w Zakładzie, w istotny sposóbodbiegających od warunków zwykle spotykanych,które są uważane za typowe dla charakteru pracyopisanej w Umowie. Jeśli takie warunki spowodują wzrostkosztów Sprzedającego lub czasu wymaganego dowykonania jakiejkolwiek pracy w ramach Umowy,przeprowadzona zostanie słuszna korekta ceny iharmonogramu.

 

13.8. Jeśli w wyposażeniu lub w ZakładzieKupującego Sprzedający zetknie się z MateriałamiNiebezpiecznymi, wymagającymi specjalnegoobchodzenia się lub usunięcia, Sprzedający niema obowiązku kontynuowania pracy wniebezpiecznych warunkach. W takim przypadku Kupujący zgodnie zestosownymi przepisami i regulacjami zlikwidujeNiebezpieczne Warunki tak, aby pracaSprzedającego w ramach Umowy mogła bezpieczniepostępować, a Sprzedający będzie uprawniony dosłusznej korekty ceny i harmonogramu jakorekompensaty za zwiększony koszt lub za czas,który Sprzedający musi poświęcić na wykonaniejakiejkolwiek części pracy. Kupujący w sposób właściwy przechowa,przewiezie lub usunie wszystkie NiebezpieczneMateriały wprowadzone, wyprodukowane lubwytworzone w trakcie pracy Sprzedającego wZakładzie.

 

13.9. Kupujący zabezpieczy Sprzedającego przedodpowiedzialnością z tytułu roszczeń, szkód,strat i wydatków powstałych lub związanych zNiebezpiecznymi Materiałami, (i) które znajdująsię lub znajdowały się w urządzeniach lubZakładzie Kupującego albo w ich pobliżu przedrozpoczęciem pracy przez Sprzedającego, (ii) zktórymi niewłaściwie obchodzi się lub obchodzonoalbo które są lub były niewłaściwie usuwaneprzez Kupującego lub pracowników,przedstawicieli, wykonawców i podwykonawcówKupującego lub (iii) które są lub byłyprzyniesione, wytworzone, wyprodukowane lubuwolnione w Zakładzie przez stronę inną niżSprzedający.

 

14. Zmiany

 

14.1. Każda strona może w dowolnym czasiezaproponować zmiany w harmonogramie lub wzakresie Produktów i Usług. Sprzedający nie ma obowiązku wprowadzaćzmian dopóki obie strony nie wyrażą pisemnejzgody na taką zmianę. Pisemna dokumentacjadotycząca zmian zawierać będzie zmiany zakresu iharmonogramu oraz wynikające z nich zmiany cenyoraz inne postanowienia, które uzgodniono.

 

14.2. Zakres, cena Umowy, harmonogram i innepostanowienia zostaną słusznie skorygowane tak,że będą one odzwierciedlały dodatkowe koszty izobowiązania nałożone na Sprzedającego,wynikające ze zmiany po zaproponowaniu przezSprzedającego daty, w wymaganiach lubprocedurach specyficznych dla Zakładu Kupującegolub w specyfikacjach, kodeksach, normach,stosownych przepisach i rozporządzeniach sektoraprzemysłu. Jednak w przypadku ogólnej zmianyobiektów produkcyjnych lub naprawczychSprzedającego lub zmian wynikających ze zmianyprzepisów lub rozporządzeń dotyczących tychobiektów, nie zostaną wprowadzone żadne korekty. Wyceny za dodatkowe prace powstałe wwyniku takich zmian będą dokonywane wedługstawek Sprzedającego za czas i materiał, o ilestrony nie uzgodnią inaczej.

 

14.3. Dostarczenie przez Sprzedającego Produktu,w którym znajduje się część o innym numerze,który to numer zastępuje inny numer lub stanowinowy numer lub numer wersji w porównaniu znumerem części lub wersji podanym w Umowiebędzie akceptowalne i nie będzie traktowane jakozmiana.

 

15. Ograniczenia odpowiedzialności

 

15.1. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego zawszystkie roszczenia powstałe lub związane zustanowieniem, wykonaniem lub naruszeniem tejUmowy lub jakichkolwiek Produktów i Usług nieprzekroczy (i) Ceny Kontraktowej, lub (ii) jeśliKupujący składa wiele zamówień w ramach Umowy,ceny każdego indywidualnego zamówienia wprzypadku wszystkich roszczeń, powstałych lubzwiązanych z tym zamówieniem lub dziesięciutysięcy dolarów (10 000 dolarów amerykańskich) wprzypadku roszczeń, które nie są częścią żadnegookreślonego zamówienia.

 

15.2. Sprzedający nie będzie odpowiedzialny zautratę zysku lub dochodów, stratę spowodowanąekspoloatacją urządzeń lub systemów, przerwaniedziałalności, koszt zastępczej energiielektrycznej, koszt kapitału, koszty przestojów,wzrost kosztów operacyjnych, nie będzieodpowiedzialny za szkody umyślne,wtórne,uboczne, pośrednie ani za odszkodowania karneczy za roszczenia klientów Kupującego z tytułujednej z wymienionych wyżej szkód.

 

15.3. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającegokończy się wraz z wygaśnięciem stosownego okresugwarancji, pod warunkiem, że Kupujący będziemógł nadal egzekwować roszczenie, o którymzawiadomił przed datą rozpoczęcia stosownegopostępowania lub arbitrażu w rozumieniuniniejszej Umowy, przed przedawnieniem lub innymprawnym ograniczeniem czasowym, ale w żadnymwypadku nie później niż jeden rok po wygaśnięciuokresu gwarancji.

 

15.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności zaradę lub pomoc, która nie jest wymagana dowykonania zakresu prac w ramach niniejszejUmowy.

 

15.5. Jeśli Kupujący dostarcza Produkty lubUsługi stronie trzeciej lub korzysta z Produktówi Usług w obiekcie będącym własnością stronytrzeciej, Kupujący albo (i) zabezpieczy i będziebronić Sprzedającego przed wszelkimiroszczeniami wysuniętymi przez stronę trzecią iprzed odpowiedzialnością wobec niej w stopniuprzewyższającym ograniczenia przedstawione wniniejszym art. 15 albo (ii) będzie żądać, abystrona trzecia zgodziła się na to, żebyobowiązywały ją wszystkie ograniczenia nakorzyść Sprzedającego i przez niegoegzekwowanie, zawarte w niniejszym art. 15.

 

15.6. Dla celów niniejszego art. 15 termin"Sprzedający" oznacza Sprzedającego, jednostki znim stowarzyszone, podwykonawców i dostawcówkażdego szczebla i ich pracowników. Ograniczenia art.15 będą stosowaneniezależnie od tego czy roszczenie oparte jestna umowie, gwarancji, zobowiązaniuodszkodowawczym, odpowiedzialności za czynniedozwolony/niewynikający z umowy (w tymniedbalstwo), odpowiedzialności całkowitej lubinnej oraz będą nadrzędne w stosunku dowszystkich sprzecznych warunków z wyjątkiemzakresu, w jakim warunki te jeszcze bardziejograniczają odpowiedzialność Sprzedającego.

 

16. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

 

16.1. Niniejsza Umowa będzie podlegała i będzieinterpretowana zgodnie z prawem polskim ("PrawoWłaściwe") Jeśli Umowa obejmuje sprzedaż Produktów iKupujący znajduje się poza krajem Sprzedawcy,stosowana będzie Konwencja Narodów Zjednoczonycho Umowach dotyczących Międzynarodowej SprzedażyTowarów.

 

16.2. Wszelkie spory powstałe w związku zniniejszą Umową, w tym wszelkie wątpliwościdotyczące jej istnienia lub ważności zostanąrozstrzygnięte zgodnie z niniejszym art. 16.Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty nadrodze negocjacji, każda strona może wysyłającpisemne zawiadomienie skierować spór na zebraniewłaściwego wyższego kierownictwa, które odbędziesię w ciągu dwudziestu (20) dni roboczych oddnia wysłania zawiadomienia. Jeśli spór niezostanie rozstrzygnięty w ciągu trzydziestu (30)dni roboczych po wysłaniu zawiadomienia lubdłuższego terminu, który obie strony uzgodniły,każda ze stron może rozpocząć postępowaniearbitrażowe zgodnie z poniższym postanowieniem:Spór zostanie przedłożony i ostatecznierozstrzygnięty na drodze arbitrażu przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczejw Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu ("Regulamin").Ustanowiony zostanie jeden arbiter i będzie onwybrany zgodnie z Regulaminem, a jeśli spornasuma przekracza równowartość 5 000 000 dolarówamerykańskich, liczba arbitrów zwiększonazostanie do trzech. Jeśli będzie uczestniczyło trzecharbitrów, każda strona w ciągu trzydziestu (30)dni wyznaczy jednego arbitra, a ci dwaj wyznaczątrzeciego, który zostanie Przewodniczącym. Siedzibą czy miejscem prawnym arbitrażubędzie Warszawa w Polsce. Arbitraż prowadzonybędzie w języku angielskim. Przy podejmowaniu decyzji, arbitrzyzachowają pełną moc i wywołają skutki zamiarustron wyrażonego w Umowie, a jeślirozstrzygnięcie nie zostanie znalezione wUmowie, zastosują oni prawo właściwe dla Umowy.Decyzja arbitra(ów) będzie decyzją ostateczną iwiążącą obie strony i żadna strona nie będzieodwoływać się od tej decyzji do sądu ani dożadnej innej władzy.

 

16.3. Niezależnie od powyższego każda stronabędzie mieć prawo w dowolnym czasie, wedługwłasnego uznania, w miejscach, w których jest toprawnie możliwe, rozpoczęcia bezzwłocznegodziałania lub postępowania sądowego w sądziewłaściwym, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,w celu uzyskania zakazu sądowego, nakazusądowego lub podobnego postanowienia dlawyegzekwowania postanowień o poufnościprzedstawionych w art. 6 i/lub ograniczeniawykorzystania energii jądrowej przedstawione wRozdziale 19.1 lub starania się o zastosowanieśrodków tymczasowych lub zachowawczych. Odszkodowanie pieniężne będzie dostępne tylkozgodnie z Rozdziałem 16.2.

 

17. Inspekcja i testy fabryczne

 

Przy wytwarzaniu produktów Sprzedający stosowaćbędzie swoje zwykłe procedury kontroli jakości. Sprzedający postara się o spełnieniepróśb Kupującego, aby Kupujący mógł on byćświadkiem testów fabrycznych Produktów, podwarunkiem przestrzegająnia odpowiednichograniczeń dostępu, jeśli taką obecność świadkamożna zorganizować bez opóźniania pracy.

 

18. Oprogramowanie, wypożyczone urządzenia, zdalneusługi diagnostyczne, usługi związane z obwodamidrukowanymi (ang. printed circuit board, PCB),Kontraktu z Rządem USA

 

Jeśli Sprzedający dostarcza Kupującemuoprogramowanie, zastosowanie ma ZałącznikLicencji Oprogramowania. Jeśli Sprzedający wypożycza urządzeniaSprzedającego lub wyświadcza Kupującemu związanez tym Usługi, łącznie z umieszczeniem urządzeń wZakładzie Kupującego w celu świadczenia zdalnychUsług, zastosowanie ma Załącznik Wypożyczania. Jeśli Sprzedający wyświadcza Kupującemuzdalne usługi diagnostyczne, stosowany będzieZałącznik dotyczący Zdalnych UsługDiagnostycznych. Jeśli Sprzedający wyświadcza Kupującemuusługi PCB, zastosowanie ma Załącznik dotyczącyUsług PCB. Jeśli Umowa dotyczy bezpośredniej lub niebezpośredniejsprzedaży agencji rządowej USA i/lub jestfinansowana w całości lub częściowo przezagencję rządową USA, wtedyma zastosowanie Dodatek Do Kontraktu z Rządem USA. Jeśli zaistnieje sprzeczność pomiędzyniniejszymi "Warunkami i Zasadmi SprzedażyProduktów i Usług, Form ES104-PL (Rev4)" awarunkami któregokolwiek załącznika dodanegozgodnie z niniejszym art. 18, warunki załącznikabędą nadrzędne jeśli chodzi o stosowny zakres.

 

19. Postanowienia Ogólne

 

19.1. Produkty i Usługi sprzedawane przezSprzedającego nie są przeznaczone do stosowaniaw jakichkolwiek jądrowych obiektach aniczynnościach związanych z energią jądrową iKupujący gwarantuje, że nie będzie wykorzystywaćani pozwalać innym na wykorzystywanie Produktówi Usług w takich celach bez uprzedniej pisemnejzgody Sprzedającego. Jeśli dojdzie do takiego naruszenia izdarzenie takie będzie miało miejsce,Sprzedający (i jego jednostka macierzysta,jednostki stowarzyszone, dostawcy ipodwykonawcy) zrzeknie się wszelkiejodpowiedzialności za szkody jądrowe lub inne,obrażenia, skażenia; ponadto poza innymi prawamiSprzedającego, Kupujący zabezpieczySprzedającego i zwolni go (jego jednostkęmacierzystą, jednostki stowarzyszone, dostawcówi podwykonawców) z wszelkiej takiejodpowiedzialności. Zgoda Sprzedającego na takieużycie, jeśli zostanie wydana, będzie zależałaod dodatkowych warunków, których Sprzedającyuzna za zadowalające dla zabezpieczenia przedodpowiedzialnością związaną z energią jądrową.

 

19.2. Sprzedający może dokonać przeniesienia lubnowacji swoich prawa i obowiązki objęte tąUmową, w całości lub częściowo, na swojąjednostkę stowarzyszoną lub przenieść należnościobjęte tą Umową na jakąkolwiek stronę trzeciąbez zgody Kupującego. Kupujący zobowiązuje siędo sporządzenia dokumentów, które mogą byćpotrzebne do dopełnienia cesji Sprzedającego lubnowacji. Sprzedający może zlecić podwykonawcywykonanie niektórych części pracy pod warunkiem,że Sprzedający pozostanie za nią odpowiedzialny. Oddelegowanie lub cesja przez Kupującegopewnych lub wszystkich swoich praw i zobowiązańobjętych Umową bez uprzedniej pisemnej zgodySprzedającego (która nie zostanie w sposóbnieuzasadniony wstrzymana) będzie nieważne.

 

19.3. Kupujący zawiadomi Sprzedającegoniezwłocznie po zmianie posiadania ponadpięćdziesiąciu procent (50%) praw do głosowanialub o zmianie większościowej Kupującego. Jeśli Kupujący nie uczyni tego lub jeśliSprzedający sprzeciwi się zmianie, Sprzedającymoże (a) rozwiązać Umowę, (b) zażądać odKupującego dostarczenia odpowiedniej gwarancjiwykonania (m.in. płatności) i/lub (c) wprowadzićspecjalny nadzór nad Poufnymi InformacjamiSprzedającego.

 

19.4. Jeśli którekolwiek postanowienie Umowyokaże się nieważne lub niemożliwe dowyegzekwowania, nie będzie to miało wpływu napozostałą część Umowy. Strony postarają się o zastąpienietakiego unieważnionego lub niemożliwego dowyegzekwowania postanowienia nowympostanowieniem, które zasadniczo będzie miałotaką samą skuteczność praktyczną i gospodarcząoraz będzie ważne i możliwe do wyegzekwowania.

 

19.5. Następujące artykuły pozostaną wobowiązującej mocy prawnej po rozwiązaniu lubanulowaniu Umowy: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15,16, 18, 19.

 

19.6. Umowa stanowi całość porozumień ipostanowień między stronami. Żadne ustne ani pisemne oświadczenie czygwarancja niezawarte w niniejszej Umowie niebędzie wiążące dla żadnej ze stron. Prawa, środki naprawcze i zobowiązaniapowstające lub związane z Produktami i Usługamisprzedawanymi w ramach niniejszej Umowyograniczają się do praw, środków naprawczych izobowiązań wymienionych w niniejszej Umowie. Żadna modyfikacja, poprawka, uchylenieani zrzeczenie się nie będzie wiążące dla żadnejze stron, jeśli nie zostało uzgodnione napiśmie.

 

19.7. Z wyjątkiem przypadków wymienionych w art.15 (Ograniczenia Odpowiedzialności) i wParagrafie 19.1 (niestosowanie energii jądrowej)Umowa ta jest przeznaczona wyłącznie dla stron iżadna strona trzecia nie będzie miała prawa doegzekwowania postanowień niniejszej Umowy, anizgodnie z Ustawą o Umowach angielskich (PrawaStron Trzecich) z 1999 r. ani innymi przepisami.

 

19.8. Niniejsza Umowa może być podpisana w kilkuegzemplarzach, które razem stanowią jedną umowę.